Vreme na Zaplani septembra 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna septembrska temperatura zraka do 2 °C nad dolgoletnim povprecjem 1981-2010. Prva polovica meseca je bila vremensko stabilna, minila je brez kaplje dežja in temperatura je v najbolj toplih dneh krepko presegla 25 °C.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši september 2011 (16,5 °C), najbolj hladen pa september 2007 (12,0 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 14,8 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 23. dne (3,4 °C), najvišja pa 14. dne (27,7 °C). Nad 25 °C se je ogrelo v treh dneh. V preteklosti je bila v septembru izmerjena tako temperatura nad 30 °C, kot tudi pod 0 °C. Ce je bil letošnji september skoraj enako topel kot lanski, pa je bil po kolicini dežja njegovo pravo nasprotje. V prvi polovici meseca ni bilo padavin, dva vecja padavinska dogodka 17. in 29. septembra pa nista bistveno popravila padavinske slike in tako je bil september cetrti najbolj suh od pricetka meritev. Padla je polovica obicajnih padavin, izmerjeno je bilo 91,8 mm dežja. 29. septembra je ob sicer neizraziti hladni fronti padlo nenavadno veliko dežja, na Zaplani 35 mm, v Ljubljani pa celo nad 100 mm. Na mesecni ravni je prevladoval veter severovzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani septembra 2021.

 

Vreme na Zaplani v poletju 2021

Nad letošnjim meteorološkim poletjem bi se težko pritoževali, saj je bilo nadpovprecno toplo in osonceno, medtem ko je bilo dežja manj kot obicajno. V osrednji Sloveniji je bilo dolgoletno povprecje 1981-2010 preseženo za 2 °C in poletje je bilo kljub hladnemu zakljucku med bolj vrocimi doslej. Po nekajletnemu zatišju je poletno idilo na Zaplani zmotilo tudi mocnejše neurje z vetrom, ki je vsaj krajevno povzrocil gmotno škodo.

Poletje 2021 se je izteklo s povprecno temperaturo zraka 19,3 °C. V najbolj vrocem poletju 2003 se na Zaplani še niso izvajale redne meritve temperature zraka, zato v merilnem obdobju ta primat pripada poletju 2019 (20,1 °C), nasprotno kot najhladnejše velja deževno poletje v letu 2014 (17,2 °C). Najvišja letošnja poletna temperatura je bila izmerjena 14. avgusta (34,1 °C), najnižja pa 1. junija (6,0 °C). V juniju je bil za ta mesec izmerjen nov vrocinski rekord 33,8 °C. Upoštevajoc slovensko definicijo za vrocinski val so bili na vremenski postaji Zaplana štirje vrocinski valovi, pri cemer je bil junijski še posebno intenziven in dolgotrajen. Vecina vrocinskih valov je sovpadla z jugozahodnim vetrom, ki Zaplani prinaša najvišje vrednosti temperature.

 

Posledice vroce in zelo suhe druge polovice junija so se na vegetaciji kazale vse poletje.

 

Skupna višina padavin treh poletnih mesecev je znašala 228,6 mm, kar je 60 % dolgoletnega povprecja. Izmerjena višina padavin uvrsca letošnje poletje po sušnosti na drugo mesto, bolj sušno je bilo le še poletje 2013. Padavine so bile casovno neenakomerno razporejene. Junij je bil najbolj suh v zgodovini meritev na Zaplani, padlo je le 10 % obicajnih padavin. Julija je bilo padavin sicer manj od povprecja, vendar primanjkljaj ni bil zelo velik, povprecno namocen mesec je bil šele avgust. V juliju je na bližnji Dinarski gorski pregradi v le dveh padavinskih dogodkih v roku treh dni padlo 60 mm dežja. Posebej izstopajocega padavinskega dogodka na Zaplani ni bilo, so pa nevihtne linije in vecji nevihtni sistemi iznad Italije, ki so sicer obicajen poletni meteorološki pojav, Zaplani prinesli mocan veter. Izrazita nevihtna linija je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom.

Spodnja razpredelnica kaže število vrocih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 30 °C), toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), toplih noci (najnižja nocna temperatura je višja ali enaka 20 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), poletno povprecje najnižje oziroma najvišje dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v poletju 2021 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko poletje 2021.

 

Letošnji vrocinski valovi so prinesli hudo, a ne izjemno vrocino, saj je do absolutnega temperaturnega rekorda manjkalo vec stopinj Celzija. Število vrocih dni nad 30 °C je bilo cetrto najvecje v zadnjem desetletju. V najvišjih delih Zaplane se je samo enkrat ogrelo nad 30 °C, so bile pa na Ulovki zabeležene štiri tople noci s temperaturo nad 20 °C. Teh je bilo v preteklosti tudi že vec kot deset. Ce se je v obdobju med letoma 2004 in 2016 le enkrat zgodilo, ko v mraziscih Zaplane tekom poletja vsaj v eni noci ni zmrzovalo, pa je letos minilo ze peto zaporedno poletje brez izmerjene negativne temperature zraka. Vzrok za to je enak kot v zadnjih štirih poletjih in sicer v odsotnosti suhih ohladitev brez padavin ob prevladujocemu vzhodnemu vetru. Najvecja verjetnost za negativno temperaturo ni bila 26. avgusta, ko je bila sicer izmerjena najnižja temperatura v poletju, temvec 1. junija, ko je ohlajanje ponoci prekinila nepredvidena pooblacitev. Ta ni preprecila negativne temperature le v mraziscu, ampak verjetno tudi negativno temperaturo pri tleh na vremenski postaji Zaplana.

 

Vreme na Zaplani avgusta 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna avgustovska temperatura zraka blizu dolgoletnega povprecja 1981-2010. Podobno kot temperatura je bila tudi višina padavin v skladu z obicajnimi vrednostmi. Avgust je Zaplani prinesel najvišjo temperaturo in najbolj intenzivno neurje minulega poletja.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala avgust 2006 (15,1 °C) in avgust v letih 2012 ter 2018 (20,3 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 18,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 26. avgusta (6,7 °C), najvišja pa 14. avgusta (34,1 °C). Nad 30 °C se je ogrelo v štirih dneh. Najvišja nocna temperatura, dobrih 17 °C, je bila na Spodnji Zaplani, ki je pogosto pod vplivom jezera hladnega zraka na Logaškem polju, izmerjena v sredini meseca. Takrat so bile v višjih legah zabeležene tudi tropske noci. 15. avgusta ponoci je bilo na primer na vremenski postaji Zaplana manj kot 15 °C, na vec kot 200 m višji Ulovki pa 22 °C. Prva izrazita hladna fronta z viharnim jugozahodnikom je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom, naslednja hladna fronta 23. avgusta pa je bila zacetek konca visokih poletnih temperatur, saj je vreme še vec dni krojilo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. Izmerjena višina padavin je bila za mesec avgust povprecna in je znašala 111,7 mm. Na mesecni ravni je mocno prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani avgusta 2021.

 

Razmere v mraziscih, 16. julij – 31. avgust 2021

V drugi polovici letošnjega meteorološkega poletja so bile padavine pogostejše kot v prvi, dež je bil redni spremljevalec ohladitev in vlažna jutra mraziscem niso prinesla pretiranega mraza. Poletje je bilo peto po vrsti, ko v mraziscu Dolinca ni bila izmerjena negativna temperatura zraka, kar je velik odklon od razmer v preteklosti.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, 1,0 °C, izmerjena 26. avgusta. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne 6,7 °C. Najvišja temperatura 33,6 °C je bila v Dolinci izmerjena 14. avgusta. Veckrat je bilo pod 5 °C, zlasti v drugi polovici avgusta pa se je temperatura približala tudi lediscu.

Toda pod 0 °C se temperatura v meteorološkem poletju 2021 ni spustila, s cimer se nadaljuje že petletni niz brez negativne poletne temperature. Vzrokov je vec, od mocnejših junijskih prodorov hladnega zraka v prvih letih meritev, pa do serije sušnih poletij (predvsem 2011-2013), ko se je v mraziscih kljub morebiti nekoliko toplejši zracni masi zaradi suhega ozracja, tal in vegetacije vendarle ohladilo pod 0 °C. V zadnjih poletjih se to ne zgodi kljub obcasnim izrazitejšim prodorom hladnega zraka, saj te vedno spremljajo padavine. Ob vecji namocenosti nastaja megla, ki zavira nocno ohlajanje ozracja. Poleg tega je bila v zadnjih dveh letih negativna temperatura izmerjena 31. maja, le en dan pred pricetkom meteorološkega poletja.

 

Število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C v obdobju junij-avgust.

 

Vetrolom v noci na 17. avgust 2021

Izrazito hladno fronto – za njo je namrec dotekal obcutno hladnejši zrak od prvotnega – je spremljal prehod nevihtne linije preko zahodne Slovenije. Nevihtne linije z mocnimi nalivi in vetrom se pojavljajo prakticno vsako poletje, nekatere izmed njih pa lahko povzrocajo tudi gmotno škodo.

Okrog polnoci je obmocje Zaplane z zahoda dosegel omenjeni ozek pas neviht, zato je mocan veter zapihal približno iz smeri jugozahoda. Po radarskih meritvah je bila nevihtna linija na obmocju južnega dela Zaplane prekinjena, vec padavin pa je padlo na obmocju med Petkovcem in zahodnim delom Zgornje Zaplane. Na vremenski postaji Zaplana je bilo izmerjeno 9,5 mm dežja.

 

Radarska slika padavin v casu prehoda nevihtne linije. Vir: ARSO vreme

 

Vendar je terenski ogled posledic neurja pokazal, da je prišlo zaradi oblike reliefa do kanaliziranja, okrepitve vetra in posledicno gmotne škode samo na obmocju naselij Prezid, Jerinov gric in Strmica. Podobno je bilo tudi že v preteklosti (21. avgust 2014, 23. avgust 1986). Na vremenski postaji Zaplana, 400 m južneje od obmocja najvecje ugotovljene škode je na podlagi dveh merilnikov vetra, ki pa sta namescena nekoliko v zatišju jugozahodnika, izmerila hitrost vetra med 48 in 49 km/h. Na vremenski postaji Medvedje Brdo nad Logatcem je bilo izmerjeno 60 km/h. Posledice vetra kažejo, da je bila na nekaterih mikrolokacijah hitrost vetra obcutno vecja od izmerjene.

 

Prevrnjena avtobusna postaja.

 

 

 

Vreme na Zaplani julija 2021

Tudi drugi mesec letošnjega meteorološkega poletja je izrazito presegel dolgoletno temperaturno povprecje. Na obmocju osrednje Slovenije je bila povprecna julijska temperatura zraka za 2 °C višja od povprecja 1981-2010. Kolicina dežja je bila bližje obicajnim razmeram, vendar izmerjena višina padavin na vremenski postaji Zaplana ob pogostih lokalnih nevihtah ne odraža stanja na širšem obmocju.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala julij 2014 (17,7 °C) in 2015 (21,2 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 20,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 3. julija (10,9 °C), najvišja pa 7. julija (32,5 °C). Edini pravi vrocinski val je bil v prvi tretjini meseca, zaznamovala ga je dnevna vrocina, pa tudi toplejše noci, vendar je bila tropska noc s temperaturo nad 20 °C na obmocju Logatca izmerjena le na višinskih vremenskih postajah. Podobno kot junija je vecina najbolj vrocih dni sovpadla z jugozahodnim vetrom. Nad 30 °C se je ogrelo v petih dneh. Izmerjena julijska višina padavin je dosegla 75 % dolgoletnega povprecja, dežja je bilo 103,4 mm. Dež je pogosto vseboval puscavski prah. V noci na 5. julij je obilen dež mocno omilil takrat že izrazito sušo. Ob koncu meseca so številne nevihte, ki so namocile zlasti zahodno zaledje Logatca, potovale mimo Zaplane ali pred njo celo oslabele. V zadnjih dneh julija so bila jutra pogosto že meglena. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani julija 2021.

 

Razmere v mraziscih, 1. junij – 15. julij 2021

V prvi polovici letošnjega meteorološkega poletja je bilo daljše obdobje suhega in vrocega vremena. V suhem zraku je bilo na obmocju mrazisc nekaj svežih juter, a podobno kot v lanskem letu je bila zadnja negativna temperatura zraka izmerjena zadnji dan maja, tik pred zacetkom meteorološkega poletja.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, 1,2 °C, izmerjena 2. junija. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne 6,5 °C. Dan prej je bilo v Dolinci malo manj mraz z 1,5 °C, a ravno v noci na 1. junij je po vec letih prekinitve obstajal velik potencial za negativno poletno temperaturo zraka, katera pa nato ni bila izmerjena zaradi prehodne pooblacitve. V mraziscu se je obcutneje ohladilo še 15. junija (2,0 °C) in 3. junija (2,2 °C). Najvišja temperatura 32,3 °C je bila izmerjena 19. junija.

V sosednjem mraziscu Dvojcek je bila najnižja temperatura 1,4 °C prav tako izmerjena 2. junija. Vsaj do košnje trave v Dvojcku so bili jutranji temperaturni minimumi v obeh mraziscih podobni, obcasno v Dvojcku celo nekoliko nižji. V zacetku poletja so se nadaljevale meritve temperature tal v izbrani globini 5 cm. Te so razkrile, da so tla v Dolinci tudi do 5 °C hladnejša kot v Dvojcku in tudi sicer v bližnji okolici. Po opravljeni košnji v Dvojcku se je razlika v temperaturi tal še povecala na skoraj 10 °C. Kljub veliko toplejšim tlem v Dvojcku pa meritve kažejo, da so se nocne vrednosti temperature zraka 2 m od tal v tem mraziscu v primerjavi z Dolinco le malo povišale.

 

Vreme na Zaplani junija 2021

Junij je bil vroc, suh in nadpovprecno osoncen mesec. Za zgodnje poletje smo doživljali nenavadno dolgotrajno obdobje vrocine in kljub temperaturno zmernejši prvi polovici meseca je bila povprecna mesecna temperatura zraka na obmocju osrednje Slovenije za kar 4 °C višja od povprecja 1981-2010. Ceprav letošnji junij kot celota ni bil najbolj vroc doslej, pa je bila izjemna zlasti druga polovica meseca.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala junij 2009 (16,1 °C) in junij 2019 (20,7 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo 19,8 °C drugi najtoplejši doslej. Najnižja temperatura je bila izmerjena 1. junija (6,0 °C), ko je zgolj zaradi nocne pooblacitve temperatura pri tleh in v mraziscih obstala nad 0 °C. V drugi polovici meseca je pritisnila vrocina, saj je bilo že 19. dne prvic v letošnji sezoni izmerjeno 30 °C, nato pa se je zvrstilo kar 8 vrocih dni, kar je za junij najvec doslej. Tropskih noci z najnižjo nocno temperaturo nad 20 °C ni bilo niti na vremenski postaji Zaplana-Ulovka, kjer so te v casu vrocinskih valov navadno dokaj verjetne. Najvišja mesecna temperatura 33,8 °C je bila izmerjena 28. junija in pomeni nov junijski temperaturni rekord. Vrocinski val je minil povsem v znamenju jugozahodnega vetra, ob katerem so na lokaciji vremenske postaje Zaplana izmerjene še posebej visoke vrednosti temperature zraka. Vegetacijska suša je skupaj z dodobra ogretimi plitvimi kraškimi tlemi pomembno vplivala na višjo dnevno temperaturo zraka. Izmerjena junijska višina padavin je bila najmanjša v zgodovini meritev, padlo je samo 13,4 mm padavin ali 10 % dolgoletnega povprecja. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani junija 2021.

 

Vreme na Zaplani v pomladi 2021

Letošnja meteorološka pomlad je bila na obmocju osrednje Slovenije za stopinjo Celzija hladnejša od temperaturnega povprecja 1981-2010. Na Zaplani je bila najhladnejša od zacetka meritev in nadpovprecno mokra. Ce so bili v minulih nekaj letih hladnejši ali vsaj povprecno topli meseci prava redkost, pa sta se v letošnjem spomladanskem trimesecju zvrstila kar dva prehladna meseca zapored. Obravnavano obdobje je verjetno najbolj zaznamoval mraz s pozebo v prvi tretjini aprila, ki je skupaj s pogostim dežjem poskrbel za še za eno slabo letino v zadnjih nekaj letih.

V merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana sta po povprecni temperaturi zraka treh pomladnih mesecev doslej najbolj odstopali pomladi 2013 (7,6 °C) in 2007 (10,8 °C). Letošnja je bila s povprecno temperaturo 7,2 °C najhladnejša doslej. Povprecnemu marcu sta sledila kar dva zaporedna prehladna meseca, april in maj, ki sta od dolgoletnega povprecja odstopala za 2 °C. Pod 0 °C se je temperatura zraka na dveh metrih višine v meteorološki hišici zadnjic spustila 21. aprila, pri tleh pa celo 31. maja. Tako kot lansko leto najvišja temperatura ni bila izmerjena v maju, temvec v aprilu in tudi najvecji mraz ni bil v marcu, ampak ponovno v aprilu. Že v lanskem aprilu je bila za ta mesec izmerjena ena od najnižjih vrednosti temperature, 7. aprila letos pa je bil z -9,0 °C presežen 18 let stari aprilski rekord.

 

Zimski “podtaknjenec” v sredini pomladi.

 

Padlo je 428,3 mm padavin, 120 % dolgoletnega pomladnega povprecja. Suhemu marcu je sledil povprecno namocen april, temu pa drugi najbolj namocen maj. V preteklosti je bilo na Zaplani kar nekaj pomladi bolj mokrih od letošnje, trikrat je skupna višina padavin presegla celo 500 mm. Podobno kot v lanski pomladi je tudi v letošnji nekajkrat snežilo, vendar je bila tokrat kolicina snežnih padavin bistveno vecja. Snežna odeja je bila zabeležena v devetih dneh in najvec snega je bilo 6. aprila popoldne, 30 cm. Aprilska snežna odeja je bila debelejša in dolgotrajnejša od marcevske.

Spodnja tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), pomladno povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v meteorološki pomladi 2021 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko pomlad 2021.

 

Pomlad je obicajno temperaturno zelo raznolik del leta, v katerem so bile v preteklosti izmerjene vrednosti temperature vse od -10 °C pa do 30 °C. Toplejši dnevi so letos povsem izostali, najvišja temperatura na Spodnji Zaplani ni presegla 25 °C, na Ulovki pa se je samo dvakrat ogrelo nad 20 °C. Število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C je bilo na Spodnji Zaplani s 33 dnevi najvecje doslej, vendarle pa se omenjeni hladni dnevi niso zavlekli v maj. V mraziscu Dolinca je bila zadnja negativna spomladanska temperatura 31. maja, zadnji dan meteorološke pomladi, 7. aprila pa je bila izmerjena dalec najnižja aprilska temperatura doslej. Rekordnih -12,7 °C iz lanskega aprila je bilo preseženih z letošnjimi -19,5 °C, toda v sosednjem mraziscu Dvojcek je bilo izmerjenih še nižjih -21,4 °C. Nekatere vremenske postaje v Sloveniji so aprila izmerile nižjo temperaturo kot pozimi, na Zaplani se je to zgodilo samo v mraziscu Dvojcek.

 

Razmere v mraziscih, 16. april – 31. maj 2021

Druga polovica letošnje meteorološke pomladi je bila hladna in jutranji mraz se je v mraziscih zavlekel vse do zacetka meteorološkega poletja. Kljub temu ni bilo izmerjenih izjemnih temperaturnih vrednosti za ta del leta. Ob koncu maja so bile skupaj s prenovo vremenske postaje Zaplana tudi v mraziscih in na višinski lokaciji Ulovka vzpostavljene meritve temperature zraka, ki bodo sproti dostopne na spletu.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. aprila ponoci, -7,0 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -2,8 °C. V mraziscu se je obcutneje ohladilo še 4. maja (-3,0 °C). V maju se je pod 0 °C ohladilo štirikrat, podobno kot že v lanskem letu tudi zadnji dan meteorološke pomladi, saj je bilo 31. maja -1,6 °C. Zaradi hladnega konca meteorološke pomladi je bila najvišja temperatura 23,3 °C izmerjena relativno zgodaj, 11. maja.

V sosednjem mraziscu Dvojcek je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju -6,4 °C prav tako izmerjena 16. aprila. Vsaj do košnje trave v Dvojcku so bili jutranji temperaturni minimumi v obeh mraziscih podobni, toda v Dvojcku vedno nekoliko višji. Dvojcek je razen v primerih, ko tla prekriva snežna odeja, vedno toplejši od Dolince. Zakaj je tako, bodo morda razkrile obcasne meritve temperature tal v izbrani globini 5 cm. Te že sedaj razkrivajo, da so tla v Dolinci tudi do 5 °C hladnejša kot v Dvojcku in tudi sicer v bližnji okolici. Na drugi strani zimske meritve kažejo, da so nocne ohladitve v Dvojcku zaradi vecje odprtosti kotanje izrazitejše kot v Dolinci, le da toplejša tla nocno ohlajanje omejujejo. Sneg pozimi deluje kot izolacija pred toplejšimi tlemi in mrazisce Dvojcek je ob primernih vremenskih pogojih tudi za 2 °C bolj mrzlo od Dolince. Meritve bodo pokazale tudi na vpliv košnje trave na razlike v temperaturi tal in zraka 2 m nad njimi v intenzivno košenem Dvojcku in na obmocju nepokošenih travnikov v Dolinci.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy